ردیفنامنام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
مدیران مجتمع
 
 
1حسنوامقمدیرفوق لیسانس ادبیات
2خسروفرهمندمدیر عربیلیسانس زیست شناسی
امور اداری
 
 
1جعفرتوکلحسابدارلیسانس حسابداری
2حمیده رئیسی نیارابط عربیفوق دیپلم کامپیوتر
3علیهآلالهاموردفترداریلیسانس اجتماعی
4راضیهدینیاموردفترداریدیپلم تجربی
5سکینهقدوسیاموردفترداریدیپلم تجربی
6مریمنوروزیمعاون اجراییلیسانس برق و مخابرات
7رخشندهراجیکتابدارلیسانس زیست شناسی
8رئوفهاشمیمندوبدیپلم تجربی
9 زهرا رضاییروابط عمومی دیپلم تجربی
10هانیهحاج یوسفیمشاورلیسانس روانشناس بالینی
مشاوره
 
 
1سیدحسینسیدحسینیمشاورو معاون متوسطه پسرانلیسانس برنامه ریزی
کامپیوتر
 
 
1قاسمشهبازیانکامپیوترفوق دیپلم کامپیوتر
2مهرنوششرافتمسئول کارگاه کامپیوترلیسانس کامپیوتر
بخش مهدکودک
 
 
1نگاربصیرتمعاون ومربیلیسانس بازرگانی
2مکیهحسن زادهمربیدیپلم علوم انسانی
3ثنامریممربی KG2لیسانس مهندس راه و ساخنمان
4فاطمهشرف گیلانیمربی پیش دبستانیلیسانس علوم وصنایع غذایی
5مدیحهفاطمه علیمربیدیپلم زبان
6مریمنگهبانکمک مربی__
7لیلاموسویکمک مربیدیپلم علوم انسانی
8حبیبهکرنگشکمک مربیزیر دیپلم
9ویداصحیفیکمک مربیدیپلم تجربی
بخش ابتدایی
 
 
1زهراساداتشرافتمعاونفوق دیپلم علوم تجربی
2مریمکریمیآموزگار دوملیسانس علوم تربیتی
3فریدهدورقیآموزگارعربیلیسانس عربی
4فریباطاهریآموزگار ششملیسانس زیست شناسی
5اعظمفتحی پورآموزگار پنجمفوق دیپلم علوم تربیتی
6شهرهقاسمی فردآموزگار زبانلیسانس مهندسی کامپیوتر
7نفیسهعلیزادهآموزگار زبانفوق دیپلم مدیریت
8راضیه معصومیآموزگار چهارملیسانس روانشناسی
9لیلاامیریآموزگار اول و سوملیسانس مدیریت گردشگری
10شازیاعلیآموزگار زبانفوق دیپلم آموزش ابتدایی
بخش بین الملل
 
 
1نغمهدادپناهمدير آموزشی بینالمللدکترا زبان انگلیسی
2فیروزه معتمدیآموزگار زبان فارسیلیسانس بازرگانی
3رزااخلاقیدبیر هنروکامپیوترلیسانس هنر
4زهراجوکارآموزگارلیسانس زبان
5ثمیناهارونآموزگار اول تا سوملیسانس زبان
6فرخندهبدریآموزگار اول تا سومفوق دیپلم مدیریت برنامه ریزی
7رفاهحکیم زادهدبیرعربیلیسانس عربی
8عظمیشاهینآموزگار سوم و چهارملیسانس زبان
9سبیکاعباسدبیر اول تا هشتم دینیلیسانس علوم واسلامیک
10بتولعلیریاضی وعلوم اولفوق لیسانس روانشناسی
11فاطمهاحمدیدبیر ریاضی هفتم تا نهمفوق لیسانس ریاضی،شیمی وفیزیک
12مرضیهشیرازریاضی،علوم،انگلیسی وجغرافیفوق لیسانس روانشناسی
13صبیحانظرعلیریاضی وهندسهفوق لیسانس علوم فضا
14مژگان قلمبرمعاونفوق لیسانس مدیریت
15الینابوراکدبیرفوق دیپلم زبان
16حریمنویددبیرفوق لیسانس MBA
17سحرآواندبیر کامپیوترلیسانس کامپیوتر
18پرستوحسن پورآموزگاردیپلم انسانی
19مریمآگشتهمعلم عربیفوق دیپلم الهیات
بخش متوسطه دختران و پسران
 
 
1زینتحسینیمعاون دخترانلیسانس اقتصاد
2غلام حسنگندمیدبیرفیزیکلیسانس فیزیک
3علیرحمانیدبیر ریاضیاتلیسانس ریاضی
4سوسنگروهیدبیر ریاضیاتلیسانس ریاضی
5قاسمشهبازیاندبیر ریاضیفوق دیپلم ریاضی
6مرتضیکاظمیدبیر زبان پسرانلیسانس زبان
7علیرضا فرشادپوردبیر علوم انسانیلیسانس هنر
8عمادصفایی پوردبیرزیست پسرانلیسانس زیست شناسی
9مریمموقتیدبیرزیست دخترانلیسانس زیست شناسی
10صفوراامیریدبیرشیمی دخترانفوق لیسانس شیمی
11پرویز داداش پوردبیرعربی وادبیاتلیسانس عربی
12ریحانهپیشگاهیدبیر ادبیاتفوق لیسانس علوم انسانی
13اعظمرحمانیدبیر دینیلیسانس الهیات
14عبدالعظیمسیدحسینیدبیر زبانفوق لیسانس مترجمی زبان
15ندا مسعودیمربی ورزشدیپلم علوم انسانی
16مرجانبرخورداریدبیر شیمیفوق ایسانس شیمی
بخش بهداشت
 
 
1anamahnursebachelor،nurse
2doctordavidedoctor 
بخش خدماتی
 
 
1مرادکمالیسرایدار 
2عباسمرادپورسرایدار 
3زبیدهپورعسکرزادهخدمتکار 
4کنیز ناصریخدمتکار 
5صالحهپورعسکرزادهخدمتکار 
6طاهرهرنجبرهمراه سرویس 
7فریباخانیهمراه سرویس 
8زینبپریزادهمرا سرویس 
9مرضیهمخلصیهمراه سرویس 

رانندگان

 
1غریب انصافیرانندهزیر دیپلم 
2حسین بهادریرانندهدیپلم 
3احمدپورعبداللهرانندهزیر دیپلم 
4شجاعتحسینرانندهزیر دیپلم 
5کاظمرسولیراننددیپلم 
6عثمانمحمدرزاقرانندهزیردیپلم 
7رویندرنایلیکل راغونرانندهزیر دیپلم 
8سلریلا فیرافینکاتا ساتیاناررانندهزیر دیپلم 
9بولیکالاکاث عبدالکریمرانندهزیر دیپلم 
10کیشور جهاغانلاللیمانیرانندهزیر دیپلم 
11خالد عبداللهلوهاررانندهزیر دیپلم 
12سیمالراجورانندهزیر دیپلم 
جستجو
 
روش صحیح مطالعه

آمار بازدید

کاربران آنلاین : 14
بازدیدهای امروز : 18
بازدیدهای دیروز : 217
بازدیدهای این ماه : 6784
بازدیدهای امسال : 267513
کل بازدیدها : 1745596