ردیفنامنام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
مدیران مجتمع
 
 
1حسنوامقمدیرفوق لیسانس ادبیات
2خسروفرهمندمدیر عربیلیسانس زیست شناسی
امور اداری
 
 
1جعفرتوکلحسابدارلیسانس حسابداری
2حمیده رئیسی نیارابط عربیفوق دیپلم کامپیوتر
3علیهآلالهاموردفترداریلیسانس اجتماعی
4راضیهدینیاموردفترداریدیپلم تجربی
5سکینهقدوسیاموردفترداریدیپلم تجربی
6مریمنوروزیمعاون اجراییلیسانس برق و مخابرات
7رخشندهراجیکتابدارلیسانس زیست شناسی
8رئوفهاشمیمندوبدیپلم تجربی
9 زهرا رضاییروابط عمومی دیپلم تجربی
10هانیهحاج یوسفیمشاورلیسانس روانشناس بالینی
مشاوره
 
 
1سیدحسینسیدحسینیمشاورو معاون متوسطه پسرانلیسانس برنامه ریزی
کامپیوتر
 
 
1قاسمشهبازیانکامپیوترفوق دیپلم کامپیوتر
2مهرنوششرافتمسئول کارگاه کامپیوترلیسانس کامپیوتر
بخش مهدکودک
 
 
1نگاربصیرتمعاون ومربیلیسانس بازرگانی
2مکیهحسن زادهمربیدیپلم علوم انسانی
3ثنامریممربی KG2لیسانس مهندس راه و ساخنمان
4فاطمهشرف گیلانیمربی پیش دبستانیلیسانس علوم وصنایع غذایی
5مدیحهفاطمه علیمربیدیپلم زبان
6مریمنگهبانکمک مربی__
7لیلاموسویکمک مربیدیپلم علوم انسانی
8حبیبهکرنگشکمک مربیزیر دیپلم
9ویداصحیفیکمک مربیدیپلم تجربی
بخش ابتدایی
 
 
1زهراساداتشرافتمعاونفوق دیپلم علوم تجربی
2مریمکریمیآموزگار دوملیسانس علوم تربیتی
3فریدهدورقیآموزگارعربیلیسانس عربی
4فریباطاهریآموزگار ششملیسانس زیست شناسی
5اعظمفتحی پورآموزگار پنجمفوق دیپلم علوم تربیتی
6شهرهقاسمی فردآموزگار زبانلیسانس مهندسی کامپیوتر
7نفیسهعلیزادهآموزگار زبانفوق دیپلم مدیریت
8راضیه معصومیآموزگار چهارملیسانس روانشناسی
9لیلاامیری آموزگار اول و سوم لیسانس مدیریت گردشگری
10 شازیا علی آموزگار زبان فوق دیپلم آموزش ابتدایی
بخش بین الملل
 
 
1 نغمه دادپناه مدير آموزشی بینالملل دکترا زبان انگلیسی
2 فیروزه  معتمدی آموزگار زبان فارسی لیسانس بازرگانی
3 رزا اخلاقی دبیر هنروکامپیوتر لیسانس هنر
4 زهرا جوکار آموزگار لیسانس زبان
5 ثمینا هارون آموزگار اول تا سوم لیسانس زبان
6 فرخنده بدری آموزگار اول تا سوم فوق دیپلم مدیریت برنامه ریزی
7 رفاه حکیم زاده دبیرعربی لیسانس عربی
8 عظمی شاهین آموزگار سوم و چهارم لیسانس زبان
9 سبیکا عباس دبیر اول تا هشتم دینی لیسانس علوم واسلامیک
10 بتول علی ریاضی وعلوم اول فوق لیسانس روانشناسی
11 فاطمه احمدی دبیر ریاضی هفتم تا نهم فوق لیسانس ریاضی،شیمی وفیزیک
12 مرضیه شیراز ریاضی،علوم،انگلیسی وجغرافی فوق لیسانس روانشناسی
13 صبیحا نظرعلی ریاضی وهندسه فوق لیسانس علوم فضا
14 مژگان  قلمبر معاون فوق لیسانس مدیریت
15 الینا بوراک دبیر فوق دیپلم زبان
16 حریم نوید دبیر فوق لیسانس MBA
17 سحر آوان دبیر کامپیوتر لیسانس کامپیوتر
18 پرستو حسن پور آموزگار دیپلم انسانی
19 مریم آگشته معلم عربی فوق دیپلم الهیات
بخش متوسطه دختران و پسران
 
 
1 زینت حسینی معاون دختران لیسانس اقتصاد
2 غلام حسن گندمی دبیرفیزیک لیسانس فیزیک
3 علی رحمانی دبیر ریاضیات لیسانس ریاضی
4 سوسن گروهی دبیر ریاضیات لیسانس ریاضی
5 قاسم شهبازیان دبیر ریاضی فوق دیپلم ریاضی
6 مرتضی کاظمی دبیر زبان پسران لیسانس زبان
7 علیرضا  فرشادپور دبیر علوم انسانی لیسانس هنر
8 عماد صفایی پور دبیرزیست پسران لیسانس زیست شناسی
9 مریم موقتی دبیرزیست دختران لیسانس زیست شناسی
10 صفورا امیری دبیرشیمی دختران فوق لیسانس شیمی
11 پرویز  داداش پور دبیرعربی وادبیات لیسانس عربی
12 ریحانه پیشگاهی دبیر ادبیات فوق لیسانس علوم انسانی
13 اعظم رحمانی دبیر دینی لیسانس الهیات
14 عبدالعظیم سیدحسینی دبیر زبان فوق لیسانس مترجمی زبان
15 ندا  مسعودی مربی ورزش دیپلم علوم انسانی
16 مرجان برخورداری دبیر شیمی فوق ایسانس شیمی
بخش بهداشت
 
 
1 ana mah nurse bachelor،nurse
2 doctor davide doctor  
بخش خدماتی
 
 
1 مراد کمالی سرایدار  
2 عباس مرادپور سرایدار  
3 زبیده پورعسکرزاده خدمتکار  
4 کنیز  ناصری خدمتکار  
5 صالحه پورعسکرزاده خدمتکار  
6 طاهره رنجبر همراه سرویس  
7 فریبا خانی همراه سرویس  
8 زینب پریزاد همرا سرویس  
9 مرضیه مخلصی همراه سرویس  

رانندگان

 
1 غریب  انصافی راننده زیر دیپلم  
2 حسین  بهادری راننده دیپلم  
3 احمد پورعبدالله راننده زیر دیپلم  
4 شجاعت حسین راننده زیر دیپلم  
5 کاظم رسولی رانند دیپلم  
6 عثمان محمدرزاق راننده زیردیپلم  
7 رویندرن ایلیکل راغون راننده زیر دیپلم  
8 سلریلا فیرا فینکاتا ساتیانار راننده زیر دیپلم  
9 بولیکالاکاث  عبدالکریم راننده زیر دیپلم  
10 کیشور جهاغانلال لیمانی راننده زیر دیپلم  
11 خالد عبدالله لوهار راننده زیر دیپلم  
12 سیمال راجو راننده زیر دیپلم