تقویم آموزشی و کاری
همراه با مشاور


روش صحیح مطالعه

پرورشیردیفنامنام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیرشته
مدیران مجتمع
 
 
1حسنوامقمدیرفوق لیسانسمدیریت
2خسروفرهمندمدیر عربیلیسانسزیست شناسی
امور اداری
 
 
1جعفرتوکلحسابدارلیسانسحسابداری
2حمیده رئیسی نیارابط عربیفوق دیپلمکامپیوتر
3علیهآلالهاموردفترداریلیسانساجتماعی
4راضیهدینیاموردفترداریدیپلمتجربی
5سکینهقدوسیاموردفترداریدیپلمتجربی
6مریمنوروزیمعاون اجراییلیسانسبرق و مخابرات
7رخشندهراجیکتابدارلیسانسزیست شناسی
8رئوفهاشمیمندوبدیپلمتجربی
9 زهرا رضاییروابط عمومی دیپلمتجربی
10هانیهحاج یوسفیمشاورلیسانسروانشناس بالینی
مشاوره
 
 
1سیدحسینسیدحسینیمشاورو معاون متوسطه پسرانلیسانسبرنامه ریزی
کامپیوتر
 
 
1حمیدچراغیکامپیوترلیسانسکامپیوتر
2قاسمشهبازیانکامپیوترفوق دیپلمکامپیوتر
3مهرنوششرافتمسئول کارگاه کامپیوترلیسانسکامپیوتر
بخش مهدکودک
 
 
1نگاربصیرتمعاون ومربیلیسانسبازرگانی
2مکیهحسن زادهمربیدیپلمعلوم انسانی
3ثنامریممربی KG2لیسانسمهندس راه و ساخنمان
4فاطمهشرف گیلانیمربی پیش دبستانیلیسانسعلوم وصنایع غذایی
5مدیحهفاطمه علیمربیدیپلمزبان
6مریمنگهبانکمک مربی__ 
7لیلاموسویکمک مربیدیپلمعلوم انسانی
8حبیبهکرنگشکمک مربیزیر دیپلم 
9ویداصحیفیکمک مربیدیپلمتجربی
بخش ابتدایی
 
 
1زهراساداتشرافتمعاونفوق دیپلمعلوم تجربی
2مریمکریمیآموزگار دوملیسانسعلوم تربیتی
3فریدهدورقیآموزگارعربیلیسانسعربی
4فریباطاهریآموزگار ششملیسانسزیست شناسی
5اعظمفتحی پورآموزگار پنجمفوق دیپلمعلوم تربیتی
6شهرهقاسمی فردآموزگار زبانلیسانسمهندسی کامپیوتر
7نفیسهعلیزادهآموزگار زبانفوق دیپلممدیریت
8راضیه معصومیآموزگار چهارملیسانسروانشناسی
9لیلاامیریآموزگار اول و سوملیسانسمدیریت گردشگری
10شازیاعلیآموزگار زبانفوق دیپلمآموزش ابتدایی
11سهیلانیک خواهآموزگار زبانفوق لیسانسمترجمی زبان انگلیسی
بخش بین الملل
 
 
1نغمهدادپناهمدير آموزشی بینالمللدکترازبان انگلیسی
2فیروزه معتمدیآموزگار زبان فارسیلیسانسبازرگانی
3رزااخلاقیدبیر هنروکامپیوترلیسانسهنر
4زهراجوکارآموزگارلیسانسزبان
5ثمیناهارونآموزگار اول تا سوملیسانسزبان
6فرخندهبدریآموزگار اول تا سومفوق دیپلممدیریت برنامه ریزی
7رفاهحکیم زادهدبیرعربیلیسانسعربی
8عظمیشاهینآموزگار سوم و چهارملیسانسزبان
9سبیکاعباسدبیر اول تا هشتم دینیلیسانسعلوم واسلامیک
10بتولعلیریاضی وعلوم اولفوق لیسانسروانشناسی
11فاطمهاحمدیدبیر ریاضی هفتم تا نهمفوق لیسانسریاضی،شیمی وفیزیک
12مرضیهشیرازریاضی،علوم،انگلیسی وجغرافیفوق لیسانسروانشناسی
13صبیحانظرعلیریاضی وهندسهفوق لیسانسعلوم فضا
14مژگان قلمبرمعاونفوق لیسانسمدیریت
15الینابوراکدبیرفوق دیپلمزبان
16حریمنویددبیرفوق لیسانسMBA
17سحرآواندبیر کامپیوترلیسانسکامپیوتر
18پرستوحسن پورآموزگاردیپلمانسانی
19مریمآگشتهمعلم عربیفوق دیپلمالهیات
بخش متوسطه دختران و پسران
 
 
1زینتحسینیمعاون دخترانلیسانساقتصاد
2غلام حسنگندمیدبیرفیزیکلیسانسفیزیک
3علیرحمانیدبیر ریاضیاتلیسانسریاضی
4سوسنگروهیدبیر ریاضیاتلیسانسریاضی
5قاسمشهبازیاندبیر ریاضیفوق دیپلمریاضی
6مرتضیکاظمیدبیر زبان پسرانلیسانسزبان
7علیرضا فرشادپوردبیر علوم انسانیلیسانسهنر
8عمادصفایی پوردبیرزیست پسرانلیسانسزیست شناسی
9مریمموقتیدبیرزیست دخترانلیسانسزیست شناسی
10صفوراامیریدبیرشیمی دخترانفوق لیسانسشیمی
11پرویز داداش پوردبیرعربی وادبیاتلیسانسعربی
12ریحانهپیشگاهیدبیر ادبیاتفوق لیسانسعلوم انسانی
13اعظمرحمانیدبیر دینیلیسانسالهیات
14عبدالعظیمسیدحسینیدبیر زبانفوق لیسانسمترجمی زبان
15ندا مسعودیمربی ورزشدیپلمعلوم انسانی
16مرجانبرخورداریدبیر شیمیفوق ایسانسشیمی
بخش بهداشت
 
 
1anamahnursebachelornurse
2doctordavidedoctor  
بخش خدماتی
 
 
1مرادکمالیسرایدار  
2عباسمرادپورسرایدار  
3زبیدهپورعسکرزادهخدمتکار  
4کنیز ناصریخدمتکار  
5صالحهپورعسکرزادهخدمتکار  
6طاهرهرنجبرهمراه سرویس  
7فریباخانیهمراه سرویس  
8زینبپریزادهمرا سرویس  
9مرضیهمخلصیهمراه سرویس  

رانندگان

 
1غریب انصافیرانندهزیر دیپلم  
2حسین بهادریرانندهدیپلم  
3احمدپورعبداللهرانندهزیر دیپلم  
4شجاعتحسینرانندهزیر دیپلم  
5کاظمرسولیراننددیپلم  
6عثمانمحمدرزاقرانندهزیردیپلم  
7رویندرنایلیکل راغونرانندهزیر دیپلم  
8سلریلا فیرافینکاتا ساتیاناررانندهزیر دیپلم  
9بولیکالاکاث عبدالکریمرانندهزیر دیپلم  
10کیشور جهاغانلاللیمانیرانندهزیر دیپلم  
11خالد عبداللهلوهاررانندهزیر دیپلم  
12سیمالراجورانندهزیر دیپلم  
جستجو
 
کد مدرسه

آمار بازدید

کاربران آنلاین : 25
بازدیدهای امروز : 357
بازدیدهای دیروز : 481
بازدیدهای این ماه : 12359
بازدیدهای امسال : 191177
کل بازدیدها : 889434